informatie voor auteurs

Het Contractenbureau onderhandelt ten behoeve van de individueel aangesloten auteurs met de opdrachtgevers over de contracten. In het geval van toneelschrijvers zijn dat veelal toneelproducenten en toneelgezelschappen, in het geval van scenarioschrijvers zijn dit bijvoorbeeld film- en televisieproducenten en omroepen.
Hierbij wordt steeds gestreefd naar een voor de schrijver zo gunstig mogelijk onderhandelingsresultaat. Daarbij wordt gelet op het honorarium, maar ook op de overige contractvoorwaarden, zoals - bij scenarioschrijvers - exploitatievergoedingen, of - bij toneelauteurs - het delen in opbrengsten en in alle gevallen inhoudelijke zeggenschap en behoud van auteursrechten.
De onderhandelingen worden op individuele basis gevoerd, in nauw overleg met de auteur en op basis van de wensen van de auteur.
Het Contractenbureau werkt op basis van exclusiviteit. Dat betekent dat het Contractenbureau gedurende de looptijd van het aansluitingscontract voor alle toneel- en/of scenario-opdrachten van de betreffende auteur de onderhandelingen voert. De aangesloten auteur moet dus bij elke opdracht op scenario- en/of toneelgebied het Contractenbureau inschakelen.

Facturering en incasso
Het Contractenbureau factureert namens de auteur bij de opdrachtgever alle auteursvergoedingen met betrekking tot het werk waarvoor bemiddeld is. Binnen twee weken na ontvangst van deze vergoedingen door het Contractenbureau worden de voor de auteur bestemde gelden op diens rekening overgemaakt.

Voorschotregeling
Het Contractenbureau kent ook een voorschotregeling. De auteur kan een getekend contract laten bevoorschotten door het Contractenbureau. Daartoe kan de auteur, indien hij akkoord gaat met en voldoet aan de voorwaarden, een voorschot aanvragen op basis van een gestandaardiseerd verzoek, dat per mail aan het Contractenbureau kan worden verzonden, maar altijd schriftelijk door de auteur moet worden bevestigd door verzending van datzelfde verzoek per post. Het bestuur beslist doorgaans binnen 48 uur of het verzoek wordt gehonoreerd. Bij toekenning wordt het voorschot onmiddellijk (elektronisch) overgemaakt aan de auteur.

Het Contractenbureau treedt niet op als agent. Het bureau houdt zich niet bezig met de werving van opdrachten of promotie van aangesloten auteurs en houdt diens persoonlijke planning niet bij.

Het Contractenbureau is er uitsluitend voor juridische en zakelijke dienstverlening en komt pas in actie op verzoek van de auteur, als de auteur door een mogelijke opdrachtgever of gebruiker benaderd wordt.

Auteurs die een aansluitingscontract hebben gesloten met LIRA komen in aanmerking voor vertegenwoordiging door het Contractenbureau.
Auteurs die van de diensten van het Contractenbureau gebruik willen maken ondertekenen een aansluitingscontract, met bijbehorend reglement. Het Contractenbureau houdt zich uitsluitend bezig met contracten voor scenario-opdrachten rond audiovisuele werken en contracten voor opdrachten voor toneelwerken en bewerkingen daarvan.

Aan de dienstverlening door het Contractenbureau zijn kosten verbonden.

Het tarief bedraagt 7% van het bruto onderhandelingsresultaat, met een maximum van € 3.150,-- per contract, exclusief BTW. Over eventuele nakomende auteursvergoedingen (zoals voor royalty's) wordt 2% in rekening gebracht. Kabelgelden en andere collectief geregelde vergoedingen vallen buiten deze kostenregeling.

Nog even in het kort de voordelen die het Contractenbureau biedt:

  • zakelijke en juridische beslommeringen uitbesteden aan professionals;
  • werken met goede en evenwichtige contracten waarbij je rechten veilig worden gesteld;
  • zorgvuldig overleg met de aangesloten auteurs over wensen en mogelijkheden op individuele basis;
  • incasso van vergoedingen uitbesteden;
  • mogelijkheid tot gebruikmaking van een voorschotregeling;
  • redelijke tarieven met een vastgesteld maximum per contract.

1. Ik wil mij graag aansluiten bij het Contractenbureau. Hoe doe ik dit?
Indien u aangesloten bent bij LIRA, kunt u zich door het Contractenbureau laten vertegenwoordigen. U kunt zich aansluiten bij het Contractenbureau door het tekenen van een aansluitingscontract. In het aansluitingscontract staan de verplichtingen die het Contractenbureau en de aangesloten auteur over en weer aangaan. Bij aansluiting is het reglement van toepassing.
Het aansluitingscontract kan zonder financiële gevolgen worden opgezegd. Het Contractenbureau blijft de incasso verzorgen (en is gerechtigd tot de commissie daarover) van eventuele nakomende gelden inzake contracten waarvoor bemiddeld is.

2. Als ik mij aansluit, draag ik mijn rechten dan over aan het Contractenbureau?
Nee. Het Contractenbureau treedt slechts op als tussenpersoon in de onderhandelingen over contracten.

3. Ik schrijf alleen een synopsis, format of treatment. Kan ik mij nu toch door het Contractenbureau laten vertegenwoordigen?
Ja. Het Contractenbureau vertegenwoordigt auteurs in de onderhandelingen in het kader van alle schrijfopdrachten voor scenario's, dus ook als een auteur opdracht krijgt voor het schrijven van een format, treatment of synopsis.

4. Op welk moment moet ik het Contractenbureau betrekken in de onderhandelingen?
Zodra er bij gebleken belangstelling van de zijde van een opdrachtgever, producent of gebruiker onderhandeld moet worden, dient het Contractenbureau daarbij te worden betrokken.
Het Contractenbureau werkt op basis van exclusiviteit. Dat betekent dat het Contractenbureau - gedurende de looptijd van het aansluitingscontract- voor alle scenario- en/of toneelopdrachten de onderhandelingen voert. De aangesloten auteur moet dus bij elke scenario- en/of toneelopdracht het Contractenbureau inschakelen.

5. Behandelt het Contractenbureau ook conflicten naar aanleiding van een door het Contractenbureau onderhandeld contract?
Op verzoek van de aangesloten auteur kan het Contractenbureau in samenwerking met Stichting Rechtshulp Auteurs bij niet-correcte naleving van een door het Contractenbureau tot stand gebracht scenariocontract stappen ondernemen.

6. Kan ik bij het Contractenbureau ook terecht voor juridisch advies?
(Aspirant-)leden van het Netwerk Scenarioschrijvers kunnen voor juridisch advies terecht bij het bureau van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers of het Netwerk Scenarioschrijvers. Het Contractenbureau verleent indirect juridisch advies in het kader van concrete contractsonderhandelingen.